‘Green Three Seas for the Youth’: Нашата стратегия е готова за вас!

В сътрудничество с нашите партньори от Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Латвия, Литва, Гърция и Австрия ние от Сдружение Сошъл Хъб представя стратегията по проекта “Зелени три морета за младите”. Тази стратегия дава възможност на младите хора да допринасят активно за устойчивото бъдеще.

Преглед на главите:

Зелен пазар на труда: Проучете разнообразните възможности в зелените индустрии, като насърчавате младежите да оказват значимо въздействие чрез избора си на кариера.

Справедлив преход: Застъпничество за справедливо преминаване към устойчива икономика, като се гарантира благосъстоянието на всички граждани, с акцент върху защитата на работниците и общностите.

Приобщаващи политики в областта на климата: Подчертаване на значението на приобщаващото вземане на решения при формирането на политиките за климата, като се даде глас на младите хора при тяхното създаване, прилагане и наблюдение.

Екологично образование: Подчертаване на ролята на знанията и осведомеността за насърчаване на екологично мислене, чрез насърчаване на всеобхватно екологично образование за младите хора.

Основни изводи:

Икономика на затворените вериги: Насърчаване на намаляването на отпадъците и повторната им употреба за създаване на устойчива икономика със затворен цикъл.

Наука за околната среда: Подчертаване на необходимостта от по-задълбочени познания за околната среда, за да защитим нашата планета.

Справедлива промяна: Подчертаване на справедливите икономически преходи, малките индивидуални стъпки и защитата на уязвимите групи.

Заключение:

“Зелени три морета за младежите” е поканата на Social Hub към световната младеж да формира активно устойчиво бъдеще. Заедно с нашите международни партньори ние защитаваме зелените работни места, борим се с “зеленото измиване” и се застъпваме за икономически растеж, който дава приоритет както на просперитета, така и на екологичната устойчивост. Присъединете се към нас в създаването на бъдеще, което е икономически проспериращо, екологично устойчиво и социално справедливо.

Изтеглете стратегията от тук

The project is funded by the European Union

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *